INTERNSHIP

Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd.

ฝึกงานกับเรา

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เห็นถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้เข้าฝึกประสบการณ์การทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากในห้องเรียนกับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสำหรับการทำงานจริงในอนาคต

รายละเอียดโครงการ

ช่วงเวลาฝึกงาน วันเปิดรับสมัคร กำหนดการสัมภาษณ์ วันประกาศผล
โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน(มิ.ย. – ก.ค.) 1 ธันวาคม – 15 มกราคม 16 มกราคม – 31 มกราคม สัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์
โครงการสหกิจศึกษา(ส.ค. – ธ.ค.) 1 เมษายน – 30 เมษายน 1 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน
โครงการสหกิจศึกษา(พ.ย. – ก.พ.) 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม
โครงการสหกิจศึกษา(ม.ค. – เม.ย.) 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน

สายงานที่เปิดรับ

1. Human Resource & Administration
รับผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสนับสนุนงานบริหารทั่วไปและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2. Information & Technology
รับผิดชอบงานพัฒนาโปรแกรม ดูแลรักษาระบบเครือข่าย และบริหารจัดการอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. Production Planning
วางแผนโครงการการผลิต ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และติดตามกระบวนการผลิต
4. Logistics
การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และรับผิดชอบการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์
5. Purchasing
รับผิดชอบระบบงานจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพและควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ
6. Production & Technical
บริหารจัดการเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้กระบวนการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
7. Research & Development
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์มาตรฐานญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาที่บริษัทฯเปิดรับ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับสาขาวิศวกรรม และ 2.70 สำหรับสาขาทั่วไป

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้ดี

มีทัศนคติที่ดีและมีความสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

ประวัติส่วนตัว

เอกสารรับรองผลทางการศึกษา

รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วุฒิบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)