หน้าหลัก > รู้จักฮีโน่ > Thai Hino Style > Man Style
    

1. เป็นคนคิด และทำอย่างมีหลักการ

  คนไทยฮีโน่ เป็นคนคิด และทำอย่างมีหลักการ ใช้เหตุผลตามหลักวิชาการในการทำงาน และในการแก้ไขปัญหา มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตามครบวงจร PDCA เสมอ อีกทั้งยังมีแผนสำรองในการบริหารความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ของงานที่กระทำอย่างชาญฉลาด จึงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในสายตาของบุคคลทั่วไป และเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  คนไทยฮีโน่ เป็นคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า เราตระหนักดีว่าถ้าเราย่ำอยู่กับที่ในขณะที่ผู้อื่นเดินไปข้างหน้า ก็เท่ากับว่าเราถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง คนไทยฮีโน่จึงมีการพัฒนา และปรับตัวเองให้เข้ากับโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ (EQ) ให้สามารถทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง

3. มีสำนึกของการมีส่วนร่วม

  คนไทยฮีโน่ ถูกปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เสมือนหนึ่งตัวเองเป็น เจ้าของด้วย ทุกคนจึงมีความรัก และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยความเต็มใจ ไม่นิ่งดูดาย เพราะบริษัทฯ เป็นเสมือนบ้านของเรา ผลประโยชน์ใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จึงกลับคืนมาสู่เราในทางตรง และทางอ้อมด้วยเช่นกัน ทุกคนจึงพร้อมที่ก้าวเดินเคียงข้างไปกับบริษัทฯ เสมอ

4. อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

  คนไทยฮีโน่ ดำรงชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือการพอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา พอประมาณอย่างมีเหตุผล ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง ไม่ปล่อยให้ความโลภมาครอบงำจิตใจ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ และสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรม

<< กลับสู่หน้า Thai Hino Style
 • หน้าหลัก
 • ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิสัยทัศน์
 • ธุรกิจของเรา
 •  
 • วารสาร
 • Thai Hino Style
 • ผลิตภัณฑ์รถบรรทุก
 • ร่วมงานกับเรา

 • ประวัติบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
 • ตำแหน่งงานว่าง
 • คณะผู้บริหาร
 •  
 • สมัครงาน
 • รางวัลและมาตรฐานสากล
 •  
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • สาขา
 •