หน้าหลัก > รู้จักฮีโน่ > Thai Hino Style > Working Style
    

1. คำนึงถึง "ลูกค้า" เป็นอันดับแรกเสมอ

   การทำงานสไตล์ ไทยฮีโน่ จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับแรก ลูกค้าในความหมายของคนไทยฮีโน่ คือผู้ที่อยู่ในหน่วยงานถัดไป, เพื่อนร่วมงาน, หุ้นส่วนทางธุรกิจ, ผู้ถือหุ้น, สังคม และลูกค้าจริง ซึ่งเรามีความรับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของบุคคลเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายในการประสานผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างลงตัว และมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุกคน

2. เน้นการทำงานเป็นทีม

  การทำงานสไตล์ ไทยฮีโน่ เน้นการทำงานเป็นทีมมากกว่าปัจเจกบุคคล ทุกคนมีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีม การมีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในฐานะสมาชิกของทีม เราทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของการสื่อสารที่ชัดเจน ครบวงจร ภายใต้บรรยากาศการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

3. ปรับ เปลี่ยน สู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ

  การทำงานสไตล์ ไทยฮีโน่ จะไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เราจะไม่พึงพอใจกับความสำเร็จที่เป็นอยู่ แต่พร้อมที่จะปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยี และทันเหตุการณ์ตลอดเวลา โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความสำคัญในด้านการประหยัดต้นทุน แนวปฏิบัติของเราคือการไม่ยอมหยุดนิ่ง แต่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อท้าทายสิ่งที่ดีกว่าเสมอ

4. อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

  การทำงานสไตล์ ไทยฮีโน่ ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความสูญเปล่า เราห่วงใย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลก เพราะเรารู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

<< กลับสู่หน้า Thai Hino Style
 • หน้าหลัก
 • ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิสัยทัศน์
 • ธุรกิจของเรา
 •  
 • วารสาร
 • Thai Hino Style
 • ผลิตภัณฑ์รถบรรทุก
 • ร่วมงานกับเรา

 • ประวัติบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
 • ตำแหน่งงานว่าง
 • คณะผู้บริหาร
 •  
 • สมัครงาน
 • รางวัลและมาตรฐานสากล
 •  
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • สาขา
 •