0 HINO HINO

กลุ่มบริษัทฮีโน่ในประเทศไทย

             บริษัท ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยบริษัทฯ ดำเนินกิจการภายในเขตปลอดอากร (Free zone) ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์และระบบการควบคุมคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย รวมถึงเพิ่มอัตราการจัดซื้อวัตถุดิบและการจ้างงานแรงงานภายในประเทศให้มากขึ้น


             ปัจจุบันบริษัท ฮีโน่พาวเวอร์เทรนฯ ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลังรถยนต์ ทั้งเครื่องยนต์ เพลาหน้า เพลาหลัง และเพลากลางที่มีคุณภาพสูง ป้อนเข้าสู่สายพานการผลิตรถบรรทุกและรถโดยสารของบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  และจากความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกคน  ทำให้บริษัท ฮีโน่เพาเวอร์เทรนฯ เป็นขุมพลังแห่งการขับเคลื่อนความสำเร็จของฮีโน่ฯ  เพื่อตอบสนองการใช้งานรถบรรทุกและรถโดยสารของลูกค้าตลอดไป 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้ง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, 100%
ประธาน นายชยกร หม่องพรม
ที่อยู่ 1. สำนักงานใหญ่ 700/509 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : 038-454-577 2. โรงงานสุวรรณภูมิ 88/9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ : 02-326-9741
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลังรถยนต์
Drag View Close play
0%